Từ khóa

Mức độ:

1 Trả lời

0 Thích

759 Xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội


Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn d quy định quả vàng , alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so vời alen e quy định quả dài. Tính theo lý thuyết, phép lai (P) ♀ Ab/aB DE/de ´ ♂ Ab/aB De/dE trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 20%, giữa các alen E và e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, quả vàng, tròn chiếm tỷ lệ :

    A 9,69%                              B 8,16%                           C 10,26%                            D 11,34 %  

27-09-2012

Trần Phương
15 vote(s)

\frac{Ab}{aB} (f=20%) --> \underline{ab}=10% --> \frac{Ab}{aB}  X  \frac{Ab}{aB} --> \frac{ab}{ab}=10%*10%=1% --> \frac{AB}{--}=50%+1%=51%

\frac{DE}{de} (f=40%) --> \underline{de}=30%  \frac{De}{dE} (f=40%) --> \underline{de}=20%  --> \frac{DE}{de}  X  \frac{De}{dE} -->\frac{de}{de}=30%*20%=6%  -->  \frac{dE}{d-}=25%-6%=19%
-->  \frac{AB}{--} \frac{dE}{d-}=51%*19%=9,69%

--> Câu A ...

28-12-2012

Nguyễn Lê Minh ...
18 vote(s)

Chưa có bình luận nào

Bảng vàng đóng góp